ن و القلم

مینویسم نه برای این دنیا... افقم بالاتر است. مرز کلماتم هم به اندازه همان افق.

حقیقت را در بین جملاتم نخواهی یافت، در بین کلمات هم... نگاه دقیق تری میخواهد پس حرف هایم را جستجو کن...

در میان قصه هایم رنگ باورم را میبینی اما باور کن جز یک رنگ چیز دیگری نیست... میخواهم به رنگ خدا بنویسم.

در خدمت سبک ها نیستم، اما میتوانم آنها را به خدمت بگیرم. پس انتظار یک گونه روایت را نداشته باش.پس از تغییر لحن بخش های گوناگون شگفت زده نشو...گاه قلمم به لبخند می لغزد گاه به اشک. گاه کوتاه مینویسم گاه بلند، گاه با جوهر ادب و ادبیات مینویسم و گاه در میان مردم کوچه و بازار قلم میفرسایم، دست خودم نیست، باورهایم به یک زبان نوشته نشده! باید ببینم پنجره اندیشه ام به کجا می نگرد... اما ذره ذره وجودم را به سمتی سوق می دهم که برای "او" بنویسم... به امید روزی که قلبم قربه الی الله بتپد.